Gepubliceerd: 10 juli 2020, Rémon Verkerk

De problematiek rondom woonfraude is hoog, in het bijzonder in het geval van illegale onderhuur. Uit cijfers blijkt naast sterke toename van woonfraude-gevallen, een flink afname van het aantal onderzoeken ter opsporing van woonfraudezaken. De huidige Corona-problematiek hierbij geheel buiten beschouwing latend. De belangrijkste reden voor de afname van het aantal onderzoeken zit ‘m in de in 2018 in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). De AVG heeft onder meer gezorgd voor versterking en uitbreiding van privacyrechten en meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

Ook in die gevallen waarin er sprake mocht zijn van illegale onderhuur hebben de verantwoordelijke en/of betrokken personen recht op de bescherming van hun privacy.

PSG Recherche is sinds jaar en dag gespecialiseerd in het opsporen van woonfraude en eminent in het leveren van overtuigend bewijs. Opsporingshandelingen en de inzet van tal van (technische) middelen, hebben ontegenzeggelijk enige mate van schending van de privacy van betrokkene(n) ten gevolg. Mede door het gebrek aan jurisprudentie, worstelen verhuurders en woningcorporaties met de juiste interpretatie van de wetgeving en het bepalen van de marges waarbinnen zij kunnen (laten) opereren om woonfraude aan te tonen.

Gedreven door dit vraagstuk en de wens efficiënter onderzoek te verrichten, heeft PSG een nieuwe werkwijze ontwikkeld die aanpak van woonfraude mogelijk maakt. Particuliere onderzoeksbureaus beschikken wel degelijk over mogelijkheden om binnen de kaders van de huidige wet- en regelgeving onderzoek te kunnen verrichten. PSG voorziet haar rapportage van sterke onderbouwing die inzet van opsporingsmiddelen rechtvaardigen en waarbij proportionaliteit en subsidiariteit te allen tijde centraal staan.

Innovatie en transparantie staan garant voor een succesvolle samenwerking!