Skip to main content Skip to search

Woonfraude

Weet wat er achter de gevel gebeurt.

Wordt uw pand onrechtmatig onderverhuurd? Gebeuren er illegale dingen in uw pand?

Er is een groot tekort aan woningen en onderhuur is een groot probleem. Op deze manier krijgen anderen nooit een eerlijke kans op een woning en moeten ze vaak jarenlang wachten totdat er een woning beschikbaar is.

Heeft u een vermoeden van woonfraude? Gedreven en gebruikmakend van hoogwaardige technologie, lost PSG al sinds jaar en dag woonfraudedossiers op voor vastgoed en woningcorporaties door heel Nederland. PSG maakt het verschil!

Woonfraude

Onder woonfraude wordt verstaan, alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig gebruik en overbewoning van een woning waarbij geen toestemming is van de eigenaar. Het is feitelijk een vorm van bedrog; de werkelijkheid is anders dan wordt voorgesteld op papier of digitaal.

Feitenonderonderzoek

Bij indicatie van woonfraude, vergaren onze specialisten bewijzen die als stukken van overtuiging kunnen dienen tijdens de terechtzitting. Een diversiteit aan opsporingsmethoden staan hierbij ter beschikking, waarbij de proportionaliteit voortdurend wordt gewogen.

De opsporingsmethoden waar PSG Recherche gebruik van maakt:

  • Desk research; open- en gesloten bronnen
  • Dynamische observatie; volgen object/betrokkene
  • Statische observatie; heimelijke video-opnamen huur- of verblijfadres.
  • Interviews; o.a. buurtonderzoek, getuigen, betrokkene(n)

Video-analysesoftware

PSG Recherche maakt gebruik van uiterst moderne video-analysesoftware, die ons in staat stelt de verkregen beelden middels kunstmatige intelligentie te filteren op relevantie en creëert hiermee exponentiële waarde. Dit maakt de inzet van een heimelijke camera voor een langere duur niet alleen uiterst effectief, maar ook goed verdedigbaar met oog op de privacy.

Rapportage

De rapportage vormt het eindproduct van het onderzoek. De rapportage bevat een heldere samenvatting en onderbouwde conclusie. Vanzelfsprekend maken ook de bevindingen van onze specialisten deel uit van dit rapport en worden verkregen bewijsstukken ter beschikking gesteld van de opdrachtgever.

Teneinde vast te stellen of er sprake is van woonfraude, verricht PSG doelgericht onderzoek naar personen en verwerkt hierbij persoonsgegevens en materiaal dat als bewijs kan dienen in een gerechtelijke procedure. In het kader van Europese privacywetgeving zijn wij gehouden aan wettelijke verplichtingen omtrent de wijze van verwerking en beveiliging van deze gegevens.

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bovendien handelt PSG binnen de geldende en door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) goedgekeurde normen, ten aanzien van de ‘Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus’ van de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB).

De forensisch onderzoekers van PSG hebben jarenlange ervaring bij o.a. defensie, politie, Interpol en bijzondere opsporingsdiensten. Zij zijn allen in het bezit van een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid verleende vergunning voor het doen van particulier onderzoek. Daarnaast behaalden zij wereldwijd erkende certificeringen, waaronder:

  • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
  • Certified Information Security Manager (CISM)
  • Certified Computer Examiner (CCE)
  • Encase Certified Examiner (EnCE)
  • Certified Fraud Examiner (CFE)
  • Certified Ethical Hacker (CEH)