Skip to main content Skip to search

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden PSG

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Overeenkomst: een overeenkomst betreffende de door ‘PSG Perception Security Group B.V., handelend onder de naam PSG Recherche’ (hierna ‘PSG’), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60968745, te verrichten werkzaamheden;
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ‘PSG’ een overeenkomst is aangegaan, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
Dienstverlening: de in de overeenkomst genoemde te verrichten diensten, bestaande uit het verrichten van beveiligingswerkzaamheden en alle vormen van dienstverlening samenhangend met of betrekking hebbend op voornoemde activiteiten in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen ‘PSG’ en de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en in overleg is afgeweken.

Artikel 3: Offertes
De door ‘PSG’ opgestelde offertes zijn vrijblijvend, indien anders is afgesproken. Zij zijn geldig gedurende één maand, tenzij in de offerte anders is aangegeven. Acceptatie van de offerte dient binnen deze termijn te hebben plaatsgevonden. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Dienstverlening
De dienstverlening geschiedt vanaf het adres van ‘PSG’, tenzij anders is overeengekomen.
De opdrachtgever is verplicht de overeengekomen dienst af te nemen op het moment waarop die wordt aangeboden dan wel op het moment waarop de dienst volgens de overeenkomst ten behoeve van hem wordt verricht. Indien de opdrachtgever de dienst weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de dienstverlening, zal de prestatie geacht worden verricht te zijn. In dat geval zal de opdrachtgever de in de overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd zijn.

Artikel 5: Betaling
Aan de opdrachtgever kan een voorschotnota worden toegezonden in verband met de te verrichten werkzaamheden ter hoogte van maximaal 70% van de offerteprijs, welke voorschotnota binnen 7 dagen voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht dient te zijn betaald;
Bij gebreke van voldoening van de voorschotnota binnen de bovengenoemde termijn, is ‘PSG’ gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot betaling van de voorschotnota heeft plaatsgevonden;
Betaling van het restant van de nota of de gehele nota van de werkzaamheden geschiedt binnen 14 dagen na de factuur datum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op een op de factuur genoemde bankrekening ten name van ‘PSG’, zonder enig recht op korting of schuldverrekening;
Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een deel van een maand als een maand wordt beschouwd;
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde renten en kosten en daarna ter voldoening van de opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeld de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
‘PSG’ is gerechtigd voor het sluiten van de overeenkomst zekerheid te bedingen voor haar vorderingen in de vorm van een bankgarantie of waarborgsom, dan wel vooruitbetaling te vorderen.

Artikel 6: Incassokosten
Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever met een minimum van 15% van de hoofdsom. Indien ‘PSG’ aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking;
De opdrachtgever is jegens ‘PSG’ de door ‘PSG’ gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien ‘PSG’ en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.

Artikel 7: Prijsverhoging
‘PSG’ is gerechtigd tot tussentijdse prijsverhogingen. ‘PSG’ mag bij de aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer bedraagt dan 20%, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8: Zorgvuldigheid, geheimhouding en personeel
Iedere overeenkomst wordt door ‘PSG’ naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd;
‘PSG’ zal ten aanzien van het gebruik van de haar verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten die van haar redelijkerwijs kan worden verwacht. ‘PSG’ is tegenover derden verplicht tot geheimhouding van informatie van en/of betreffende de opdrachtgever, waarvan het vertrouwelijk karakter bekend kan worden geacht. Buiten deze geheimhouding valt:
alle wettelijke verplichte informatie;
Alle informatie die openbaar is en niet in een afzonderlijke overeenkomst is beperkt.
De geheimhoudingsplicht geldt voor eenieder die noodzakelijkerwijs kennis draagt van de opdracht.

Artikel 9: Uitvoering van de werkzaamheden
De wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt in beginsel door ‘PSG’ bepaald;
‘PSG’ heeft het recht om, indien dat door ‘PSG’ noodzakelijk of gewenst wordt geacht, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door (een) derde(n) te laten uitvoeren, alsmede om zich door (een) derde(n) bij de werkzaamheden bij te laten staan;
Alle kosten die ‘PSG’ hiervoor maakt zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht;

Artikel 10: Oproepkrachten/Concurrentiebeding
De in te zetten oproepkracht(en) wordt/worden gekozen aan de hand van de bij ‘PSG’ bekende hoedanigheden en deskundigheid van de beschikbare oproepkracht(en) enerzijds en van de door de opdrachtgever aan ons verstrekte inlichtingen betreffende de te verrichten werkzaamheden anderzijds. ‘PSG’ is vrij in de keuze van de persoon of personen die zij de werkzaamheden laat uitvoeren;
Het is de opdrachtgever niet toegestaan, tenzij na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de zijde van ‘PSG’, met (een) oproepkracht(en) en/of werknemer(s) van ‘PSG’ en/of derden, die werkzaamheden verricht(en) op enigerlei andere wijze voor zich werkzaam te laten zijn, gedurende de periode van de in de overeenkomst gestelde werkzaamheden en een periode van 1 jaar na beëindiging daarvan;
Voor iedere overtreding van de opdrachtgever van het in het voorgaande artikellid gestelde is de opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 1.000,00 verschuldigd per persoon, voor iedere dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
Onverminderd de overige bepalingen in dit artikel is ‘PSG’ nimmer aansprakelijk voor schade door de opdrachtgever en/of derden geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet en/of grove schuld van ‘PSG’ en/of de door ‘PSG’ ter beschikking gestelde oproepkracht(en) en/of werknemers;
‘PSG’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van overeengekomen termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en/of gebrekkige medewerking, informatie en/of materiaal van de opdrachtgever;
Schade ontstaan door, aan of ten gevolge van zaken die wij van derden hebben betrokken of ter zake van diensten die wij hebben uitbesteed aan derden, wordt door ‘PSG’ slechts vergoed, indien en voor zover de schade door deze derde is vergoed en deze vergoeding door ‘PSG’ is ontvangen, onder aftrek van de door ‘PSG’ gemaakte kosten;
Indien (een) oproepkracht(en) en/of werknemer(s) zaken in ontvangst neemt/nemen of indien zaken op welke wijze dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, in bewaring worden gegeven en/of achtergelaten, dan aanvaardt ‘PSG’ op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade aan of in verband met die zaken ontstaan;
Het voorgaande geldt niet indien en voor zover partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;
De aansprakelijkheid van ‘PSG’ is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 12: Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan ‘PSG’ zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van ‘PSG’;
Wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van ‘PSG’;
Een algemeen gebrek aan benodigde werknemers en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde personen of diensten;
Niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan ‘PSG’ afhankelijk is en algemene vervoersproblemen, zoals filevorming, wegomleggingen en werkzaamheden aan de openbare wegen binnen en buiten Nederland; Zo ook luchtvaart vertraging.
‘PSG’ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderd, intreedt, nadat ‘PSG’ haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van ‘PSG’ opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door ‘PSG’ niet mogelijk is langer duurt dan 1 week zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot vergoeding van de schade bestaat;
Indien ’PSG’ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds gepresteerde c.q. het presteerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt niet als het reeds gepresteerde of presteerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13: Tussentijdse beëindiging
Met inachtneming van de volgende leden van dit artikel zijn partijen gerechtigd eenzijdig een overeenkomst te beëindigen middels een aangetekende brief aan de wederpartij. Indien ‘PSG’ de overeenkomst beëindigd na uitvoering van de werkzaamheden is de opdrachtgever aan ‘PSG’ verschuldigd alle door ‘PSG’ reeds gemaakte kosten, inclusief verrichte werkzaamheden en diensten;
Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst aan de zijde van de opdrachtgever kunnen aan de opdrachtgever de volgende percentages over het totaalbedrag van de nota van werkzaamheden in rekening worden gebracht:
– Bij opzegging meer dan 21 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden: 25%;
– Bij opzegging binnen 21 werkdagen tot 14 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden: 50%;
– Bij opzegging binnen 14 werkdagen tot 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden: 75%
– Bij opzegging binnen 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden: 100%;

Artikel 14: Reclame
Bij op- en/of aanmerkingen aan de zijde van de opdrachtgever ten aanzien van de hem door ‘PSG’ gezonden rekening, dient de opdrachtgever binnen 14 kalenderdagen na ontvangst daarvan schriftelijk bij ‘PSG’ te reclameren. Ingeval reclamering niet plaatsvindt binnen de voormelde termijn, dan wordt cliënt geacht akkoord te gaan met de uitvoering van de door ‘PSG’ verrichte werkzaamheden en de toegezonden rekening.

Artikel 15: Klachten
Indien de dienstverlening niet conform de overeenkomst is verstrekt dient de opdrachtgever een schriftelijke klacht in te dienen binnen acht dagen na datum van beëindiging van de dienstverlening;
Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn betalingsverplichting bestaan;
Alle rechtsvorderingen van de klant jegens ‘PSG’ voortvloeiende uit de overeenkomst tussen partijen verjaren na een jaar gerekend vanaf de laatste dag dat de dienstverlening plaatsvond.

Artikel 16: Opschortingrecht
‘PSG’ heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen het verrichten van diensten aan opdrachtgever tot op het moment dat alle opeisbare vordering op de opdrachtgever zijn voldaan;
De vordering op de opdrachtgever is te allen tijde terstond opeisbaar, maar in ieder geval indien de opdrachtgever:
– In staat van faillissement verkeert of zulks is aangevraagd;
– Surseance van betaling heeft verkregen of zulks is verzocht;
– Een buitengerechtelijk schuldsaneringsregeling zal treffen;
– De onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt of liquideert c.q. overlijdt;
– Wordt geconfronteerd met beslagen;
– Werkzaamheden heeft opgedragen die in strijd zijn met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepalingen.

Artikel 17: Overdracht
De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens schriftelijke toestemming van de zijde van ‘PSG’;
De overeenkomst en deze voorwaarden blijven van kracht in geval de onderneming van opdrachtgever geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. In voornoemde geval dient de opdrachtgever zulks onverwijld schriftelijk aan ‘PSG’ mede te delen.

Artikel 18: Meer partijen
Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen ‘PSG’ en twee of meer andere partijen, is iedere partij hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst.

Artikel 19: Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen klant en ‘PSG’, ingeval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. ‘PSG’ blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationaal verdrag bevoegde rechter.

Artikel 20: Intellectuele eigendom
Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of ontwikkelt heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen;
Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen adviezen, rapporten, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, (model)contracten en andere geestesproducten van de opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren;
Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 21: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen ‘PSG’ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22: Wijziging van de Algemene Voorwaarden
‘PSG’ is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het moment waarop zij zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem. ‘PSG’ zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.